Privacybeleid

Met de volgende verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de soorten van uw persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) die wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke omvang. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens, zowel in het kader van onze dienstverlening als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod").

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Status: 01.01.2021

Inhoudsopgave

Inleiding

Verantwoordelijke

Overzicht van de verwerking

Toepasselijke rechtsgrondslag

Gegevensverwerking in derde landen

Gebruik van cookies

Gebruik van online marktplaatsen voor e-handel

Communicatie via messenger

Chatbots

Verzorging van het online aanbod en webhosting

Sweepstakes en wedstrijden

Webanalyse en -optimalisatie

Online marketing

Aanwezigheid in sociale netwerken

Verwijdering van gegevens

Wijziging en bijwerking van het privacybeleid

Rechten van de betrokkenen

Definities

Verantwoordelijke

PASTE sport UG (beperkte aansprakelijkheid)

Zum Riedbrunnen 22

97762 Hammelburg

Gemachtigde vertegenwoordigers: Pascal Kümmert, Stefan Niedermeier

Bedrijfsleiders: Pascal Kümmert, Stefan Niedermeier

E-mailadres: info@paste-sports.com

Telefoon: +49 157 39 22 33 06

Handelsregister Schweinfurt -Registergericht-

HRB8269

Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht bevat een samenvatting van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking, en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

Inventarisgegevens (bv. namen, adressen).

Inhoudelijke gegevens (bv. tekst, foto's, video's).

Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).

Meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).

Sociale gegevens (gegevens die onder het sociaal geheim vallen (§ 35 SGB I) en bijvoorbeeld worden verwerkt door socialeverzekeringsinstanties, socialezekerheidsinstanties of pensioenautoriteiten).

Locatiegegevens (gegevens die de locatie van het eindapparaat van een eindgebruiker aangeven).

Contractgegevens (bv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).

Betalingsgegevens (bv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).

Categorieën van betrokkenen

Werknemers (bv. werknemers, sollicitanten, voormalige werknemers).

Belanghebbende partijen.

Communicatiepartners.

Klanten.

Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).

Deelnemers aan wedstrijden en competities.

Doeleinden van de verwerking

Evaluatie van de bezoekersactie.

Cross-device tracking (verwerking van gebruikersgegevens op verschillende apparaten voor marketingdoeleinden).

Direct marketing (bijvoorbeeld via e-mail of post).

Het houden van sweepstakes en prijsvragen.

Op interesse en gedrag gebaseerde marketing.

Contactverzoeken en communicatie.

Conversiemeting (het meten van de effectiviteit van marketingactiviteiten).

Profilering (aanmaken van gebruikersprofielen).

Remarketing.

Bereikmeting (bv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).

Tracking (bv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies).

Contractuele uitvoering en dienstverlening.

Doelgroepvorming (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud).

Relevante rechtsgrondslag

Hieronder delen wij de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Wij wijzen u erop dat naast de voorschriften van de DSGVO ook de nationale voorschriften inzake gegevensbescherming van uw of onze woon- en verblijfplaats van toepassing kunnen zijn.

Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doelen.

Uitvoering van een overeenkomst en precontractuele onderzoeken (art. 6, lid 1, p. 1 lit. b. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.

Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, tenzij deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van de persoonsgegevens vereisen.

Nationale gegevensbeschermingsvoorschriften in Duitsland: Naast de gegevensbeschermingsvoorschriften van de algemene verordening gegevensbescherming gelden in Duitsland nationale voorschriften inzake gegevensbescherming. Daartoe behoort met name de wet inzake de bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens bij de gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). De BDSG bevat met name bijzondere voorschriften inzake het recht op informatie, het recht om gegevens te laten wissen, het recht van bezwaar, de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, de verwerking voor andere doeleinden en de doorgifte en geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering. Voorts regelt zij de gegevensverwerking ten behoeve van de arbeidsverhouding (artikel 26 BDSG), in het bijzonder met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van arbeidsverhoudingen en de instemming van werknemers. Voorts kan de wetgeving inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

Gegevensverwerking in derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte overdracht, verwerken of laten wij alleen gegevens verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, waaronder Amerikaanse verwerkers die gecertificeerd zijn volgens het "Privacy Shield", of op basis van speciale garanties, zoals contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, het bestaan van certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 44 tot 49 DSGVO, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens van bezochte websites of domeinen bevatten en door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn of haar bezoek binnen een online aanbod. Opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit taalinstellingen op een website, aanmeldingsstatus, een winkelwagentje of waar een video is bekeken. De term cookies omvat ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bv. waarbij gebruikersgegevens worden opgeslagen met behulp van pseudonieme online-identificatiemiddelen, ook bekend als "gebruikers-ID's").

De volgende soorten cookies en functies worden onderscheiden:

Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online-aanbieding heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.

Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat de browser is gesloten. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers die worden gebruikt voor het meten van het bereik of voor marketingdoeleinden in een dergelijke cookie worden opgeslagen.

First-party cookies: First-party cookies worden door onszelf ingesteld.

Cookies van derden (ook: third-party cookies): Cookies van derden worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derden) om gebruikersinformatie te verwerken.

Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: cookies kunnen enerzijds absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bv. om logins of andere gebruikersinput op te slaan of om veiligheidsredenen).

Statistische, marketing- en personalisatiecookies: Verder worden cookies meestal ook gebruikt in het kader van bereikmeting en wanneer de interesses of het gedrag van een gebruiker (bv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruik van functies, enz.) op afzonderlijke websites worden opgeslagen in een gebruikersprofiel. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die aansluit bij hun potentiële interesses. Deze procedure wordt ook wel "tracking" genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van de gebruikers. . Voor zover wij cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in onze verklaring inzake gegevensbescherming of in het kader van het verkrijgen van toestemming.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, hangt af van de vraag of wij u om toestemming vragen. Als dit het geval is en u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens uw verklaarde toestemming. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in de bedrijfsvoering van ons online-aanbod en de verbetering daarvan) of, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van de vraag of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door middel van cookietechnologieën (gezamenlijk "opt-out" genoemd). U kunt uw bezwaar in eerste instantie kenbaar maken via uw browserinstellingen, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies te deactiveren (waarbij dit ook de functionaliteit van ons online-aanbod kan beperken). Een bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan ook via verschillende diensten worden aangegeven, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ of in het algemeen op http://optout.aboutads.info.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Voordat wij gegevens verwerken of laten verwerken in het kader van het gebruik van cookies, vragen wij de gebruikers om toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken. Voordat toestemming is gegeven, worden cookies alleen gebruikt als ze noodzakelijk zijn voor de werking van ons online aanbod. Het gebruik ervan is gebaseerd op ons belang en het belang van de gebruikers bij de verwachte functionaliteit van ons online aanbod.

Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruik van online marktplaatsen voor e-handel

Wij bieden onze diensten aan op online platforms die door andere dienstverleners worden geëxploiteerd. In dit verband gelden naast onze gegevensbeschermingsmededelingen de gegevensbeschermingsmededelingen van de respectieve platforms. Dit geldt met name voor de procedures die op de platforms worden gebruikt voor bereikmeting en op interesses gebaseerde marketing.

Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Betrokkenen: Klanten.

Doeleinden van de verwerking: Contractuele uitvoering en dienstverlening.

Rechtsgrondslag: Contractuele uitvoering en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Amazon: Online marktplaats voor e-commerce; Dienstverlener: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Duitsland (samen "Amazon Europe"), moedermaatschappij: Amazon.com, Inc., 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, VS; website: https://www.amazon.de/; privacybeleid: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010; Privacy Shield (waarborging van het beschermingsniveau bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active.

eBay: Online marktplaats voor e-commerce; dienstverlener: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland; website: https://www.ebay.de/; privacybeleid: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.

Communicatie via Messenger

Wij gebruiken messenger-diensten voor communicatiedoeleinden en verzoeken u daarom de volgende informatie over de werking van de messenger, over versleuteling, over het gebruik van de metadata van de communicatie en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken in acht te nemen.

U kunt ook op andere manieren contact met ons opnemen, bijvoorbeeld per telefoon of e-mail. Gebruik de aan u verstrekte contactmogelijkheden of de contactmogelijkheden in ons online aanbod.

In het geval van end-to-end encryptie van inhoud (d.w.z. de inhoud van uw bericht en bijlagen) wijzen wij erop dat de inhoud van de communicatie (d.w.z. de inhoud van het bericht en de bijgevoegde afbeeldingen) van eind tot eind wordt versleuteld. Dit betekent dat de inhoud van de berichten niet kan worden bekeken, ook niet door de messenger providers zelf. U moet altijd een actuele versie van de messenger gebruiken met versleuteling ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de inhoud van het bericht versleuteld is.

Wij wijzen onze communicatiepartners er echter ook op dat de messengerproviders weliswaar de inhoud niet kunnen inzien, maar dat zij er wel achter kunnen komen dat en wanneer communicatiepartners met ons communiceren, alsmede technische informatie over het door de communicatiepartners gebruikte apparaat en, afhankelijk van de instellingen van hun apparaat, ook locatiegegevens (zogenaamde metadata) worden verwerkt.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Als wij communicatiepartners om toestemming vragen voordat wij via Messenger met hen communiceren, is de rechtsgrondslag voor onze verwerking van hun gegevens hun toestemming. Anders, als wij niet om toestemming vragen en zij op eigen initiatief contact met ons opnemen, gebruiken wij Messenger bijvoorbeeld in verband met onze contractuele partners en in het kader van het initiëren van contracten als contractuele maatregel en, in het geval van andere belanghebbenden en communicatiepartners, op basis van onze legitieme belangen in snelle en efficiënte communicatie en het voldoen aan de behoeften van onze communicatiepartners bij het communiceren via Messengers. Bovendien wijzen wij erop dat wij de ons verstrekte contactgegevens niet zonder uw toestemming voor het eerst aan de boodschappers doorgeven.

Herroeping, bezwaar en verwijdering: U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen en bezwaar maken tegen communicatie met ons via messenger. In het geval van communicatie via Messenger verwijderen wij de berichten in overeenstemming met onze algemene richtlijnen voor verwijdering (d.w.z. bijvoorbeeld zoals hierboven beschreven, na beëindiging van contractuele relaties, in het kader van archiveringsvereisten, enz.) en anders zodra wij ervan uit kunnen gaan dat wij alle door de communicatiepartners verstrekte informatie hebben beantwoord, indien er geen verwijzing naar een eerder gesprek te verwachten is en de verwijdering niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten.

Voorbehoud van verwijzing naar andere communicatiekanalen: Tot slot willen wij u erop wijzen dat wij ons het recht voorbehouden om, omwille van uw veiligheid, vragen via Messenger niet te beantwoorden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer contractuele internaliteiten bijzondere vertrouwelijkheid vereisen of wanneer een antwoord via Messenger niet aan formele eisen voldoet. In dergelijke gevallen zullen wij u doorverwijzen naar adequatere communicatiekanalen.

Soorten verwerkte gegevens: contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers), gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Betrokkenen: Communicatiepartners.

Doeleinden van de verwerking: verzoeken om contact en communicatie, direct marketing (bv. via e-mail of post).

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO), Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Facebook Messenger: Facebook Messenger met end-to-end encryptie (de end-to-end encryptie van Facebook Messenger vereist activering indien deze niet standaard geactiveerd is); Service provider: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, moederbedrijf: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (waarborging van het beschermingsniveau bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

WhatsApp: WhatsApp Messenger met end-to-end encryptie; dienstverlener: WhatsApp Inc. WhatsApp Legal 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, VS; website: https://www.whatsapp.com/; privacybeleid: https://www.whatsapp.com/legal; Privacy Shield (dat het niveau van gegevensbescherming garandeert bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active.

Chatbots

Wij bieden een zogenaamde "chatbot" aan als communicatiemogelijkheid. Een chatbot is software die vragen van gebruikers beantwoordt of hen informeert over berichten. Wanneer u met onze chatbot converseert, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken.

Als u binnen een online platform met de chatbot communiceert, wordt uw identificatienummer ook binnen het betreffende platform opgeslagen. We kunnen ook informatie verzamelen over welke gebruikers interactie hebben met onze chatbot en wanneer. Verder slaan we de inhoud van uw gesprekken met de chatbot op en loggen we registratie- en toestemmingsprocessen om deze overeenkomstig wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen.

Wij wijzen erop dat de desbetreffende platformaanbieder kan vaststellen dat en wanneer gebruikers met onze chatbot communiceren, alsmede technische informatie kan verzamelen over het door de gebruikers gebruikte apparaat en, afhankelijk van de instellingen van hun apparaat, ook locatiegegevens (zogenaamde metadata) met het oog op de optimalisering van de desbetreffende diensten en voor veiligheidsdoeleinden. Evenzo kunnen de metadata van de communicatie via de chatbot (d.w.z. bijvoorbeeld informatie over wie met wie heeft gecommuniceerd) door de respectieve platformaanbieders worden gebruikt overeenkomstig hun bepalingen, waarnaar wij voor nadere informatie verwijzen, voor marketingdoeleinden of om op de gebruikers afgestemde reclame te tonen.

Als gebruikers akkoord gaan met de chatbot om informatie te activeren met regelmatige berichten, hebben ze de mogelijkheid om zich op elk moment in de toekomst af te melden voor de informatie. De chatbot informeert gebruikers hoe en met welke voorwaarden zij zich kunnen afmelden voor de berichten. Wanneer gebruikers zich afmelden voor chatbotberichten, worden hun gegevens verwijderd uit de lijst van berichtontvangers.

Wij gebruiken de bovengenoemde informatie om onze chatbot te bedienen, bijv. om gebruikers persoonlijk aan te spreken, hun vragen aan de chatbot te beantwoorden, gevraagde inhoud in te dienen en ook om onze chatbot te verbeteren (bijv. om hem antwoorden op veelgestelde vragen te "leren" of om onbeantwoorde vragen te identificeren).

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Wij gebruiken de chatbot op basis van toestemming wanneer wij van gebruikers vooraf toestemming hebben gekregen om hun gegevens door de chatbot te laten verwerken (dit geldt voor gevallen waarin gebruikers om toestemming wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor de chatbot om hen regelmatig berichten te sturen). Als we de chatbot gebruiken om vragen van gebruikers over onze diensten of ons bedrijf te beantwoorden, gebeurt dit voor contractuele en precontractuele communicatie. Anders gebruiken we de chatbot op basis van onze legitieme belangen bij het optimaliseren van de chatbot, de operationele efficiëntie ervan en het vergroten van de positieve gebruikerservaring.

Herroeping, bezwaar en verwijdering: U kunt te allen tijde een verleende toestemming herroepen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van ons chatbotgebruik.

Soorten verwerkte gegevens: contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's), gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Betrokkenen: Communicatiepartners, gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).

Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie, direct marketing (bijv. per e-mail of post), bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), tracking (bijv. profilering op basis van interesses/gedrag, gebruik van cookies), remarketing, evaluatie van bezoekacties, profilering (opstellen van gebruikersprofielen), conversiemeting (meting van de doeltreffendheid van marketingmaatregelen).

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

ManyChat: chatbot- en assistentiesoftware en bijbehorende diensten; dienstverlener: ManyChat, Inc.,535 Everett Ave, Palo Alto, CA 94301, USA; Website: https://manychat.com; Privacybeleid: https://manychat.com/privacy.html.

Verzorging van het online aanbod en webhosting

Om ons onlineaanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wiens servers (of door hen beheerde servers) het onlineaanbod toegankelijk is. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die in het kader van het verlenen van de hostingdienst worden verwerkt, kunnen alle informatie over de gebruikers van onze onlinedienst omvatten die tijdens het gebruik en de communicatie wordt gegenereerd. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online-aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle invoer binnen ons online-aanbod of vanaf websites.

E-mailverzending en -hosting: De webhostingdiensten die wij gebruiken, omvatten ook de verzending, ontvangst en opslag van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders verwerkt, evenals verdere informatie over de e-mailverzending (bv. de betrokken providers) en de inhoud van de respectieve e-mails. Deze gegevens kunnen ook worden verwerkt om SPAM te herkennen. Merk op dat e-mails op het internet over het algemeen niet gecodeerd worden verzonden. In de regel worden e-mails onderweg gecodeerd, maar (tenzij een zogenaamde end-to-end-encryptieprocedure wordt gebruikt) niet op de servers van waaruit zij worden verzonden en ontvangen. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het transmissietraject van de e-mails tussen de verzender en de ontvangst op onze server.

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden: Wijzelf (of onze webhosting provider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de opgeroepen webpagina's en bestanden bevatten, de datum en het tijdstip van toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en, in de regel, IP-adressen en de verzoekende provider.

De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (met name in geval van misbruik, de zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om het gebruik van de servers en de stabiliteit ervan te waarborgen.

Soorten gegevens die worden verwerkt: Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).

Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Alfahosting

Sweepstakes en wedstrijden

Wij verwerken persoonsgegevens van deelnemers aan sweepstakes en wedstrijden alleen in overeenstemming met de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming, voor zover de verwerking contractueel noodzakelijk is voor het aanbieden, uitvoeren en afhandelen van de sweepstakes, de deelnemers met de verwerking hebben ingestemd of de verwerking onze gerechtvaardigde belangen dient (bijv. bij de beveiliging van de sweepstakes of de bescherming van onze belangen tegen misbruik door mogelijke registratie van IP-adressen bij inzendingen voor sweepstakes).

Indien in het kader van de prijsvragen inzendingen van deelnemers worden gepubliceerd (bv. als onderdeel van een stemming of de presentatie van de inzendingen van de prijsvraag of de winnaars of de verslaggeving over de prijsvraag), wijzen wij erop dat de namen van de deelnemers ook in dit verband kunnen worden gepubliceerd. Deelnemers kunnen hiertegen te allen tijde bezwaar maken.

Als de wedstrijd plaatsvindt op een online platform of een sociaal netwerk (bijvoorbeeld Facebook of Instagram, hierna "online platform" genoemd), zijn ook de gebruiks- en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve platforms van toepassing. In deze gevallen wijzen wij erop dat wij verantwoordelijk zijn voor de door de deelnemers in het kader van het vergelijkend onderzoek verstrekte informatie en dat vragen over het vergelijkend onderzoek aan ons moeten worden gericht.

De gegevens van de deelnemers worden gewist zodra de wedstrijd of prijsvraag is afgelopen en de gegevens niet meer nodig zijn om de winnaars te informeren of omdat er vragen over de wedstrijd te verwachten zijn. In principe worden de gegevens van de deelnemers uiterlijk 6 maanden na afloop van de wedstrijd gewist. De gegevens van de winnaars kunnen langer worden bewaard, bijvoorbeeld om vragen over de prijzen te beantwoorden of om aan de prijsverplichtingen te kunnen voldoen; in dat geval hangt de bewaartermijn af van het soort prijs en bedraagt hij maximaal drie jaar, bijvoorbeeld in het geval van goederen of diensten, om bijvoorbeeld garantieclaims te kunnen verwerken. Bovendien kunnen de gegevens van de deelnemers voor langere tijd worden opgeslagen, bijvoorbeeld in de vorm van verslaggeving over de wedstrijd in online- en offline-media.

Indien de gegevens in het kader van het vergelijkend onderzoek ook voor andere doeleinden zijn verzameld, gelden voor de verwerking en de bewaartermijn de gegevensbeschermingsinformatie over dit gebruik (bijvoorbeeld bij de inschrijving voor de nieuwsbrief in het kader van een vergelijkend onderzoek).

Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bv. namen, adressen), inhoudsgegevens (bv. tekstinzendingen, foto's, video's).

Betrokkenen: Deelnemers aan sweepstakes en wedstrijden.

Doeleinden van de verwerking: uitvoering van sweepstakes en prijsvragen.

Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO).

Webanalyse en -optimalisatie

Webanalyse (ook wel "bereikmeting" genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom van ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudoniemen bevatten. Met behulp van de bereikanalyse kunnen wij bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud daarvan het meest worden gebruikt of uitnodigen tot hergebruik. Evenzo kunnen we begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast webanalyse kunnen wij ook gebruik maken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons onlineaanbod of de onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.

Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of soortgelijke procedures worden gebruikt met hetzelfde doel. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites en daar gebruikte elementen en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij gebruiken echter een IP-maskeringprocedure (d.w.z. pseudonimisering door verkorting van het IP-adres) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisatie geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de leveranciers van de gebruikte software niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die in hun profiel is opgeslagen ten behoeve van de respectieve procedures.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Als wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van de externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).

Doeleinden van de verwerking: bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), tracking (bijv. profilering op basis van interesses/gedrag, gebruik van cookies), evaluatie van bezoekacties, profilering (opstellen van gebruikersprofielen).

Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder met name het aanbieden van advertentieruimte of het tonen van promotionele en andere inhoud (gezamenlijk "inhoud") op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van de effectiviteit ervan.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of worden vergelijkbare procedures gebruikt, waarmee de voor de presentatie van de bovengenoemde inhoud relevante informatie over de gebruiker wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte onlinenetwerken, maar ook op communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij maken echter gebruik van beschikbare IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden bij online marketing geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de aanbieders van de online marketingprocedures de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profiel is opgeslagen.

De informatie in de profielen wordt gewoonlijk opgeslagen in de cookies of door middel van soortgelijke procedures. Deze cookies kunnen over het algemeen ook later op andere websites die dezelfde onlinemarketingprocedure gebruiken, worden gelezen en geanalyseerd met het oog op de weergave van inhoud, alsmede aangevuld met verdere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van de onlinemarketingprocedure.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden toegewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de onlinemarketingprocedure gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers koppelt in de bovengenoemde gegevens. Wij verzoeken u er nota van te nemen dat gebruikers aanvullende afspraken met de aanbieders kunnen maken, bijvoorbeeld door in het kader van het registratieproces toestemming te geven.

In principe krijgen wij alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter nagaan welke van onze online marketingprocessen hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. bijvoorbeeld tot het sluiten van een overeenkomst met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingacties te analyseren.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Als wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke diensten). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

Facebook-pixel: Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook enerzijds de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die gebruikers op Facebook en binnen de diensten van met Facebook samenwerkende partners (het zogenaamde "Audience Network" https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die blijken uit de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (de zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversiemeting").

Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (gegevens die de locatie van het eindapparaat van een eindgebruiker aangeven), sociale gegevens (gegevens die onder het sociaal geheim vallen (§ 35 SGB I) en die bijvoorbeeld door sociale verzekeringsinstanties, socialezekerheidsinstanties of pensioenautoriteiten worden verwerkt).

Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten), geïnteresseerden, klanten, werknemers (bv. werknemers, sollicitanten, voormalige werknemers), communicatiepartners.

Doeleinden van de verwerking: Tracking (bijv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, evaluatie van bezoekacties, op interesse en gedrag gebaseerde marketing, profilering (opstellen van gebruikersprofielen), conversiemeting (meten van de effectiviteit van marketingmaatregelen), bereiksmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers), targeting (bepalen van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van content), cross-device tracking (cross-device verwerking van gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden).

Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Mogelijkheid van bezwaar (opt-out): Wij verwijzen naar de kennisgevingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de bezwaarmogelijkheden die de aanbieders worden geboden (de zogenaamde "opt-out"). Als er geen expliciete opt-out optie is aangegeven, heeft u de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons online-aanbod beperken. Daarom bevelen wij de volgende aanvullende opt-out opties aan, die in het kort voor de respectieve regio's worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Gebiedsoverschrijdend: http://optout.aboutads.info.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij via een interface zogenaamde websitetags kunnen beheren (en zo bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten in ons online aanbod kunnen integreren). De tag manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van de gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over de Google-diensten. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (waarborging van het beschermingsniveau bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Analytics: Online marketing en webanalyse; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (waarborging van het beschermingsniveau bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; opt-outmogelijkheid: Opt-Out-Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Ads en conversiemeting: Wij gebruiken de online marketingprocedure "Google Ads" om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.) zodat deze worden getoond aan gebruikers die een veronderstelde interesse in de advertenties hebben. We meten ook de conversie van de advertenties. Wij vernemen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is gemarkeerd met een zogenaamde "conversion tracking tag". Wijzelf ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers te identificeren. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (waarborging van het beschermingsniveau bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Optimize: Gebruik van Google Analytics-gegevens om delen van ons online aanbod te verbeteren en onze marketinginspanningen beter af te stemmen op de interesses van potentiële gebruikers; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://optimize.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (waarborgt het niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; Opt-out: Opt-Out-Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de; Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook pixel: Facebook Pixel; Dienstverlener: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, Moederbedrijf: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; website: https://www.facebook.com; privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (waarborging van het beschermingsniveau bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Aanwezigheid in sociale netwerken

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om daar informatie over ons aan te bieden.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's opleveren voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van de gebruikers af te dwingen. Met betrekking tot Amerikaanse aanbieders die gecertificeerd zijn in het kader van het Privacy Shield of vergelijkbare garanties bieden voor een veilig niveau van gegevensbescherming, wijzen wij erop dat zij zich er daarmee toe verbinden de EU-normen inzake gegevensbescherming na te leven.

Voorts worden gebruikersgegevens gewoonlijk binnen sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Voorts kunnen ook gegevens onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten in de gebruiksprofielen worden opgeslagen (met name indien de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden tot verzet (opt-out) verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming en de door de exploitanten van de respectieve netwerken verstrekte informatie.

Wat betreft verzoeken om informatie en het doen gelden van rechten van betrokkenen, wijzen wij erop dat deze het best bij de aanbieders kunnen worden gelden. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en rechtstreeks informatie verstrekken. Als je nog hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. tekstinzendingen, foto's, video's), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).

Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie, tracking (bv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, bereikmeting (bv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).

Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Instagram : Sociaal netwerk; Dienstverlener: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; Website: https://www.instagram.com; Privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy.

Facebook: Sociaal netwerk; dienstverlener: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.facebook.com; Verklaring gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (waarborging van het beschermingsniveau bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Opt-out mogelijkheid: Instellingen voor advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; Aanvullende informatie over gegevensbescherming: Overeenkomst over gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens op Facebook-pagina's: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, Informatie over gegevensbescherming voor Facebook-pagina's: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

LinkedIn: Sociaal netwerk; Dienstverlener: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; website: https://www.linkedin.com; privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Privacy Shield (dat het niveau van gegevensbescherming garandeert bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active; opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

TikTok: Sociaal netwerk; Dienstverlener: musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA; Website: https://www.tiktok.com; Privacybeleid: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy.

Twitter: Sociaal netwerk; Dienstverlener: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS; privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, (instellingen) https://twitter.com/personalization; Privacy Shield (waarborgt het niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

YouTube: Sociaal netwerk; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (dat het niveau van gegevensbescherming garandeert bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; opt-outmogelijkheid: https://adssettings.google.com/authenticated.

Xing: Sociaal netwerk; dienstverlener: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland; Website: https://www.xing.de; Privacybeleid: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Verzenden van onze nieuwsbrief naar onze klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds in ons assortiment hebt gekocht.

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) is hiervoor uw afzonderlijke toestemming niet vereist. De gegevensverwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de verzending van gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Indien u echter in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u uiteraard geen e-mails sturen.

Ook als u aanvankelijk geen bezwaar hebt gemaakt, kunt u te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door de verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen, zie het begin van onze instructies inzake gegevensbescherming. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens zullen overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden verwijderd zodra hun toestemming voor verwerking wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bv. als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of als ze niet langer nodig zijn voor het doel).

Indien de gegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, zal de verwerking ervan tot die doeleinden worden beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Meer informatie over het wissen van persoonsgegevens is ook te vinden in de afzonderlijke mededelingen over gegevensbescherming van deze verklaring over gegevensbescherming.

Wijziging en bijwerking van de gegevensbeschermingsverklaring

Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen een daad van medewerking van uw kant (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene heeft u op grond van de GDPR verschillende rechten, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 18 en 21 van de GDPR:

Recht op bezwaar: u hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DSGVO wordt uitgevoerd; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Recht om toestemming in te trekken: U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Recht op informatie: U hebt het recht om bevestiging te vragen of gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te krijgen, alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens overeenkomstig de wettelijke vereisten.

Recht op rectificatie: U hebt het recht, overeenkomstig de wet, te verzoeken dat uw gegevens worden aangevuld of dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, worden gerectificeerd.

Recht op wissen en beperking van de verwerking: U hebt het recht, overeenkomstig de wet, te verzoeken dat uw gegevens onverwijld worden gewist of, subsidiair, te verzoeken om beperking van de verwerking van de gegevens overeenkomstig de wet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, of om te eisen dat ze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke.

Klacht bij de toezichthoudende autoriteit: U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, in overeenstemming met de wet, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben de GDPR schendt.

Definities

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in deze Privacyverklaring worden gebruikt. Veel van de termen zijn overgenomen uit de wet en voornamelijk gedefinieerd in artikel 4 van de GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende uitleg daarentegen is vooral bedoeld om u te helpen ze te begrijpen. De termen zijn alfabetisch gesorteerd.

Visit action evaluation: "Visit action evaluation" (Engels "Conversion Tracking") verwijst naar een procedure waarmee de doeltreffendheid van marketingmaatregelen kan worden bepaald. Daartoe wordt meestal een cookie opgeslagen op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waarop de marketingacties plaatsvinden, en vervolgens weer opgehaald op de doelwebsite. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die we op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest).

Cross-device tracking: Cross-device tracking is een vorm van tracking waarbij gedrags- en interesse-informatie van gebruikers op verschillende apparaten wordt verzameld in zogenaamde profielen door gebruikers een online identifier toe te wijzen. Hierdoor kunnen gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden worden geanalyseerd, ongeacht de gebruikte browsers of apparaten (bv. mobiele telefoons of desktopcomputers). Voor de meeste aanbieders is de online-identificatie niet gekoppeld aan duidelijke gegevens zoals namen, postadressen of e-mailadressen.

IP-masking: IP-masking is een methode waarbij het laatste octet, d.w.z. de laatste twee cijfers van een IP-adres, wordt geschrapt zodat het IP-adres niet langer kan worden gebruikt om een persoon uniek te identificeren. Daarom is IP-masking een middel om verwerkingsprocedures te pseudonimiseren, vooral bij online marketing.

Op belangstelling gebaseerde en gedragsgerichte marketing: Van op belangstelling gebaseerde en/of gedragsgerichte marketing is sprake wanneer de potentiële belangstelling van gebruikers voor advertenties en andere inhoud zo nauwkeurig mogelijk wordt bepaald. Dit gebeurt op basis van informatie over hun eerdere gedrag (bijv. het bezoeken van bepaalde websites en het verblijf daarop, koopgedrag of interactie met andere gebruikers), dat wordt opgeslagen in een zogenaamd profiel. Voor deze doeleinden worden over het algemeen cookies gebruikt.

Conversiemeting: Conversiemeting is een procedure waarmee de doeltreffendheid van marketingmaatregelen kan worden bepaald. Daartoe wordt meestal een cookie opgeslagen op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waarop de marketingacties plaatsvinden, en vervolgens weer opgehaald op de doelwebsite. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die we op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest.

Persoonsgegevens: "Persoonsgegevens" zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Profilering: "Profilering" is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat die persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het soort profilering kan het gaan om informatie over leeftijd, geslacht, locatie- en bewegingsgegevens, interactie met websites en de inhoud ervan, winkelgedrag, sociale interacties met andere personen) (bijvoorbeeld interesses in bepaalde inhoud of producten, klikgedrag op een website of locatie). Cookies en web beacons worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.

Bereikmeting: Bereikmeting (ook bekend als webanalyse) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar een onlineaanbod te evalueren en kan het gedrag of de belangstelling van bezoekers voor bepaalde informatie, zoals website-inhoud, omvatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld zien op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud zij geïnteresseerd zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften van hun bezoekers. Voor analyse van het bereik worden vaak pseudonieme cookies en web beacons gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeuriger analyses van het gebruik van een online-aanbod te verkrijgen.

Remarketing: "Remarketing" of "retargeting" is wanneer, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, wordt genoteerd in welke producten een gebruiker geïnteresseerd was op een website om de gebruiker op andere websites, bijvoorbeeld in advertenties, aan deze producten te herinneren.

Tracking: We spreken van "tracking" wanneer het gedrag van gebruikers kan worden getraceerd over meerdere online aanbiedingen. In de regel wordt gedrags- en interesse-informatie opgeslagen in cookies of op servers van de aanbieders van de trackingtechnologieën met betrekking tot de gebruikte online-aanbiedingen (zogenaamde profilering). Deze informatie kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die waarschijnlijk overeenkomen met hun interesses.

Verantwoordelijke voor de verwerking: "verantwoordelijke" is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerking: "verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om verzamelen, analyseren, opslaan, doorgeven of wissen.

Doelgroepvorming: We spreken van doelgroepvorming (of "custom audiences") wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, bv. weergave van advertenties. Op basis van de belangstelling van een gebruiker voor bepaalde producten of onderwerpen op het internet kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd dat deze gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of in de online winkel waar hij of zij de producten heeft bekeken. Wij spreken dan weer van "lookalike audiences" (of vergelijkbare doelgroepen) wanneer de geschikt geachte inhoud wordt getoond aan gebruikers wier profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn aangemaakt. Cookies en web beacons worden doorgaans gebruikt voor het creëren van Custom Audiences en Lookalike Audiences.

Gemaakt met gratis Datenschutz-Generator.de van Dr. Thomas Schwenke