Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van PASTE sports UG (haftungsbeschränkt)

Inhoudsopgave

1 Toepassingsgebied

2 Contractuele partner

3 Aanbod en sluiting van de overeenkomst

4 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

5 Levering van de goederen

6 Risico-overdracht

7 Eigendomsvoorbehoud

8 Aansprakelijkheid voor gebreken en garantie

9 Promotiebonnen met kortingscodes

10 Gegevensbescherming

11 Herroepingsrecht van de klant als consument

12 Koper met zetel buiten de Bondsrepubliek Duitsland

13 Plaats van jurisdictie

14 Geschillenbeslechting

15 Scheidbaarheidclausule

1 Geldigheid voor ondernemers en definitie van termen

Deze Algemene Voorwaarden van PASTE sports UG (haftungsbeschränkt), hierna te noemen de Verkoper, zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons als Verkoper en een consument in de versie die geldt op het moment van de bestelling. Zij zijn van toepassing op alle toekomstige zakelijke betrekkingen, zelfs indien zij niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. Wij maken hierbij bezwaar tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB).

2 Contractuele partner

In geval van het sluiten van een overeenkomst wordt de overeenkomst gesloten met

PASTE sport UG (beperkte aansprakelijkheid)

Naar de Riedbrunnen 22

D-97762 Hammelburg

Vertegenwoordiging door: Pascal Kümmert & Stefan Niedermeier

Handelsregisternummer HRB 8269

Rechtbank van inschrijving: Rechtbank Schweinfurt

gesloten.

3 Aanbod en sluiting van de overeenkomst

De presentatie van de producten in de online-shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot bestellen.

Door de gewenste goederen te bestellen doet de consument een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

Bij ontvangst van een bestelling in onze online shop gelden de volgende regels: De consument doet een bindend aanbod om een overeenkomst aan te gaan door de bestelprocedure in onze online shop succesvol af te ronden.

De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

1) Selectie van de gewenste goederen in de online shop.

2) Bevestig door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelwagentje".

3) Het controleren van de gegevens in het winkelmandje.

4) Bindende indiening van de bestelling door te klikken op de knop "Bestelling verzenden".

Vóór de bindende verzending van de bestelling kan de consument terugkeren naar de internetpagina waarop de gegevens van de klant zijn geregistreerd en invoerfouten corrigeren of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten door op de "Terug"-knop te drukken die zich in de door hem gebruikte internetbrowser bevindt nadat hij zijn gegevens heeft gecontroleerd.

De koopovereenkomst komt tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door onmiddellijk na ontvangst van uw bestelling per e-mail een orderbevestiging te sturen. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk via een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging").

Opslag van de contracttekst voor bestellingen via onze online shop: Wij sturen u de bestelgegevens per e-mail. U kunt de Algemene Voorwaarden ook altijd bekijken op https://paste-sports.com/agb.

om ze te bekijken. Door het verzenden/indienen van zijn bestelling erkent de klant de geldigheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

Indien de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper alvorens zijn bestelling te plaatsen, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de overeenkomstige inloggegevens op te geven.

Voor het sluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

De orderverwerking en het contact verlopen meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem voor de afhandeling van de bestelling opgegeven e-mailadres correct is, zodat door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

4 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en andere prijsbestanddelen. Tenzij anders vermeld op de productpagina's of in het aankoopproces, worden bijkomende leveringen en diensten afzonderlijk in rekening gebracht. Levering binnen Duitsland is gratis.

Wij wijzen erop dat in het geval van leveringen naar landen buiten de Europese Unie (derde landen) verdere douanerechten of belastingen verschuldigd kunnen zijn zodra de gekochte goederen het derde land hebben bereikt. Deze verdere douanerechten of belastingen zijn ten laste van de koper. De Verkoper heeft geen controle over deze kosten en kan het bedrag niet voorspellen, aangezien de douanevoorschriften van land tot land aanzienlijk verschillen. In geval van levering in een derde land raden wij de koper aan bij het voor het derde land verantwoordelijke douanekantoor te informeren naar eventuele douanekosten of lokale belastingen.

De door de verkoper aan de handelaren opgegeven data en termijnen zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijnen zijn afhankelijk van de naleving door de koper van de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

De consument heeft de mogelijkheid van vooruitbetaling, automatische incasso, PayPal, creditcard (Mastercard & Visa).

Als de betalingsmethode "PayPal Express" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces "PayPal Express" als betalingsmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dat geval verklaart de Verkoper het aanbod van de Klant reeds te aanvaarden op het moment dat de Klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

In geval van betaling door middel van een andere door PayPal aangeboden betaalmethode, wordt de betaling eveneens verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, te raadplegen op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, te raadplegen op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Indien de consument voor vooruitbetaling heeft gekozen, verbindt hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

Gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van omruiling, dit geldt bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde griptapes (scheenbeschermers) en vervormde scheenbeschermers.

Indien een waardevermindering van een product te wijten is aan het feit dat het product is gebruikt op een wijze die niet noodzakelijk is om de staat ervan te controleren, is de klant aansprakelijk voor deze waardevermindering.

5 Levering

Tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle door ons aangeboden artikelen klaar voor onmiddellijke verzending. Levering vindt plaats binnen 3 - 5 werkdagen. In geval van vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag na de betalingsopdracht aan de met de overschrijving belaste bank en bij alle andere betalingswijzen op de dag na het sluiten van het contract. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering valt, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering als gevolg van overmacht en als gevolg van gebeurtenissen die de levering voor de verkoper aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, zelfs in het geval van bindend overeengekomen termijnen en leveringsdata. Zij geven de verkoper het recht de levering of dienst uit te stellen voor de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens het nog niet vervulde gedeelte. Indien de verhindering langer dan 3 maanden duurt, heeft de koper het recht om, na een redelijke termijn, de overeenkomst voor de nog niet uitgevoerde gedeelten te ontbinden. De verkoper heeft te allen tijde het recht om gedeeltelijke leveringen te doen en gedeeltelijke diensten te verrichten.

De levering van de goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de afwikkeling van de transactie.

Om logistieke redenen wordt geen zelfafhaling aangeboden.

Indien de verzonden goederen door de desbetreffende vervoersmaatschappij aan de verkoper worden teruggezonden omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de koper de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet voor de kosten indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent.

6 Risico-overdracht

Het risico gaat over op de koper zodra de zending is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of het magazijn van de verkoper heeft verlaten. Indien de verzending buiten de schuld van de verkoper onmogelijk is, gaat het risico op de koper over bij de kennisgeving van de gereedheid voor verzending.

Indien de verzending door de schuld van de koper wordt vertraagd, gaat het risico op de koper over bij de verzending van de kennisgeving van gereedheid voor verzending.

Indien het laden of het vervoer van de goederen wordt vertraagd om een reden waarvoor de koper verantwoordelijk is, is de verkoper gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper naar eigen goeddunken op te slaan, alle maatregelen te nemen die geschikt worden geacht voor het behoud van de goederen en de goederen te factureren zoals ze zijn geleverd. Hetzelfde geldt wanneer goederen die als klaar voor verzending zijn aangemeld, niet binnen vier werkdagen worden afgeroepen. De wettelijke bepalingen inzake verzuim van aanvaarding blijven onverlet.

De levering wordt door de koper ook aanvaard indien zij onbeduidende gebreken vertoont.

7 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven onbeperkt en onvervreemdbaar eigendom van de verkoper totdat al onze vorderingen zijn voldaan.

8 Aansprakelijkheid voor gebreken en garantie

Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

Indien het geleverde gebrekkig is of indien het gegarandeerde, essentiële eigenschappen mist of indien het binnen de wettelijke garantieperiode gebrekkig wordt als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, zal de verkoper naar eigen keuze ofwel een vervangend product leveren ofwel het gebrek herstellen, met uitsluiting van alle andere garantieaanspraken van de koper. Meerdere rectificaties zijn toegestaan.

De garantieperiode gaat in op de datum van levering. Deze termijn geldt ook voor reserveonderdelen die binnen de garantieperiode worden vervangen. De garantieperiode voor de oorspronkelijke goederen wordt hierdoor niet verlengd.

Indien de technische bulletins, documentatie of instructies van de verkoper niet worden opgevolgd of indien wijzigingen aan het product worden aangebracht, geldt de garantie niet, tenzij de koper bewijst dat het gereclameerde gebrek niet aan deze omstandigheden te wijten is.

De koper moet de zending onmiddellijk bij aankomst controleren op transportschade en de verkoper onmiddellijk in kennis stellen van eventuele schade of verlies. Voor het overige moeten duidelijke gebreken onverwijld, doch uiterlijk binnen 2 weken na levering schriftelijk aan de verkoper worden meegedeeld. De gebrekkige leveringsartikelen moeten voor inspectie door de verkoper beschikbaar worden gehouden in de staat waarin zij zich bevinden op het moment van de ontdekking van het gebrek en moeten op verzoek van de verkoper worden teruggezonden. De Koper draagt de volledige bewijslast voor alle voorwaarden voor een vordering, met name voor het gebrek zelf, het tijdstip van ontdekking ervan en de tijdigheid van zijn klacht.

9 Promotiebonnen met kortingscodes

Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "promotiebonnen"), kunnen alleen in de online shop van de Verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode worden ingewisseld.

Alleen consumenten kunnen promotiebonnen inwisselen.

Afzonderlijke producten kunnen van de kortingsactie worden uitgesloten.

Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

Het tegoed van een actiebon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op.

De waardebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de waardebon geheel of gedeeltelijk betaalde goederen in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht terugstuurt.

10 Gegevensbescherming

De verwerking van de zakelijke relatie wordt ondersteund door een systeem voor gegevensverwerking. Bijgevolg worden de gegevens van de klant vastgelegd in een bestand en bewaard tot het einde van de zakelijke relatie. De klant wordt hierbij geïnformeerd over deze opslag. Rechtsgrondslag: §§ 27 e.v., 33 BDSG.

Onze verklaring inzake gegevensbescherming is te vinden op www.paste-sports.com/datenschutz

11 Herroepingsrecht van de klant als consument

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Annuleringsbeleid

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen

PASTE sport UG (beperkte aansprakelijkheid)

Pascal Kümmert & Stefan Niedermeier

Naar de Riedbrunnen 22

D-97762 Hammelburg

E-mail info@paste-sports.com

fax 05123 45678910

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

**********************************************************************************

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt opzeggen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

Naar:

PASTE sport UG (haftungsbeschränkt)

Pascal Kümmert & Stefan Niedermeier

Naar de Riedbrunnen 22

D-97762 Hammelburg

E-mail info@paste-sports.com

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

Adres van de consument(en)

_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

__________________

Datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

**********************************************************************************

12 Kopers met zetel buiten de Bondsrepubliek Duitsland

Op transacties met klanten die hun zetel buiten de Bondsrepubliek Duitsland hebben, is het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN-koopverdrag) van toepassing, voor zover het niet wordt gewijzigd of aangevuld door de volgende bepalingen. Buitenlandse inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.

De betalingen worden, indien overeengekomen, verricht in effectieve EURO. Indien de koper op de vervaldag niet betaalt, is hij rente verschuldigd vanaf de vervaldag tegen een tarief van 8% boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank op dat moment.

Indien de goederen niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, heeft de verkoper, onverminderd artikel 46 van de overeenkomst, het recht een vervangend goed te leveren in plaats van de goederen te herstellen. In dat geval zal de koper de niet-conforme goederen op kosten van de verkoper ter beschikking stellen.

De verkoper is slechts gehouden tot betaling van schadevergoeding wegens non-conformiteit van de goederen indien de verkoper schuld heeft aan de non-conformiteit. Het bedrag van de schadevordering is beperkt tot EUR 5.000,00.

13 Plaats van jurisdictie

Indien de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit dit contract voortvloeiende geschillen, indien het contract of de uit het contract voortvloeiende vorderingen kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovengenoemde gevallen is de verkoper echter in ieder geval gerechtigd de zaak voor te leggen aan de rechter in de vestigingsplaats van de klant.

14 Geschillenbeslechting

De Commissie van de EU biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

15 Scheidbaarheidclausule

Indien een bepaling van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of een daarin opgenomen bepaling in de toekomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn, of indien een dergelijke bepaling later haar geldigheid of uitvoerbaarheid zou verliezen, of indien een lacune aan het licht zou komen, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of om de leemte op te vullen, geldt een passende bepaling die, voor zover wettelijk toegestaan, zo dicht mogelijk komt bij wat de contractanten hebben bedoeld of volgens de betekenis en het doel van de verkoop- en leveringsvoorwaarden zouden hebben bedoeld indien zij het punt hadden overwogen.

Indien de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een bepaling berust op een daarin vastgestelde prestatiemaatstaf of tijdstip (termijn of datum), wordt de rechtens toelaatbare maatstaf overeengekomen die de bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor individuele contractuele bepalingen.

Status van de AV: JAN 2021