Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht van de klant als consument

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Annuleringsbeleid

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen

PASTE sport UG (beperkte aansprakelijkheid)

Naar de Riedbrunnen 22

D-97762 Hammelburg

e-mail: info@paste-sports.com

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

**********************************************************************************

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt opzeggen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

Naar:

PASTE sport UG (haftungsbeschränkt)

Pascal Kümmert & Stefan Niedermeier

Naar de Riedbrunnen 22

D-97762 Hammelburg

E-mail info@paste-sports.com

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

Adres van de consument(en)

_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

__________________

Datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

**********************************************************************************

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)